suma: 0,00 zł do kasy
Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

 1. kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie nagrania dźwiękowego, wizualnego lub programu komputerowego;

 2. kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne;

 3. kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;

 5. dostarczony Towar ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

 6. kupuje napój alkoholowy, którego dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którego wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedający nie ma kontroli;

 7. kupuje dzienniki, periodyki lub czasopisma;

 8. oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 9. kupuje produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego - wydawany bez przepisu lekarza;

 10. kupuje świadczenie usług w zakresie zakwaterowania do celów innych niż mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 11. dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz kontaktowy”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy (plik .pdf). Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w punkcie 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy (Polargos Sp. z o.o., Oziemkówka 57a, 08-420 Miastków Kościelny) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zamawiający odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.

 

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów oraz serwisu Sklepu Internetowego, mogą być zgłaszane:

 1. na piśmie, na adres Sprzedawcy (Polargos Sp. z o.o., ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa), w tym za pomocą formularza reklamacyjnego, o którym mowa poniżej;
 2. pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@sklepzogrodzeniami.pl
 3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego (link: „Formularz kontaktowy”).

Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie - adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer zamówienia (podawany przez Sprzedawcę przy okazji przyjęcia zamówienia do realizacji i widoczny na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktury lub paragonu).

O ile krótszy czas rozpatrywania reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem punktu 6 - 7 poniżej.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612§1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: Polargos Sp. z o.o., ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa.

Jeżeli zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwianiu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego (.pdf). Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

 

Jak złożyć reklamację? 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wypełnij formularz reklamacyjny
  2. Wypełniony formularz reklamacji wyślij na adres e-mail: kontakt@sklepzogrodzeniami.pl lub adres: Polargos Sp. z o.o., ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa.
   Klauzula RODO do formularza reklamacji
  3. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszego postępowania
   Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium